KONTAKT Z KANCELARIĄ +48 667 045 017

WYKAZ OPUBLIKOWANYCH NAJWAŻNIEJSZYCH PRAC NAUKOWYCH ORAZ INFORMACJA O OSIĄGNIĘCIACH DYAKTYCZNYCH, WSPÓŁPRACY NAUKOWEJ I POPULARYZACJI NAUKI

 

WYKAZ PUBLIKACJI 

 

MONOGRAFIE

 1. E. Hadrowicz, Instytucja ułomnych osób prawnych, Płock 2011, wyd. Novum (430 ss.). 
 2. E. Hadrowicz, Stowarzyszenie zwykłe w polskim systemie prawnym, Toruń 2014, wyd. Adam Marszałek (329 ss.). 
 3. E. Hadrowicz, Odpowiedzialność członków za zobowiązania stowarzyszenia zwykłego a podmiotowość prawna, Warszawa 2019, wyd. C.H. Beck, s. 663 + LVIII (718 ss.)  

 

KOMENTARZE

 1. E. Hadrowicz, Prawo o stowarzyszeniach. Komentarz, Warszawa 2016, wyd. C.H. Beck, s. 510 + XLI. 
 2. E. Hadrowicz, Prawo o stowarzyszeniach. Komentarz, Warszawa 2020, wyd. C.H. Beck, s. 638 + LIII.

 

OPRACOWANIA DYDAKTYCZNE

 1. E. Hadrowicz, Prawo spółek. Wybrane aspekty prawne, Płock 2010, wyd. Novum, (152 ss.). 
 2. E. Hadrowicz, Prawo miejscowe. Normotwórstwo samorządu terytorialnego, Płock  2011, wyd. Novum (114 ss.). 
 3. E. Hadrowicz, Prawo ochrony Środowiska. Wybrane aspekty prawne, Płock  2011, wyd. Novum (125 ss.). 
 4. E. Hadrowicz, Prawo cywilne. Zarys wykładu, Płock 2013, wyd. Novum (262 ss.). 
 5. E. Hadrowicz, Prawo zamówień publicznych. Zagadnienia podstawowe, Płock  2014, wyd. Novum (142 ss.). 
 6. E. Hadrowicz, Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne gminy. Wybrane aspekty prawne, Płock  2014, wyd. Novum (175 ss.).

 

PRACE ZBIOROWE   

 1. E. Hadrowicz, The new normative solutions in higher education. Trying differentiation, [w:] Z. Kruszewski (red.), Higher Education in Poland: Perspectives, Opportunities, New Ideas, New York 2011, s. 1–12.  
 2. E. Hadrowicz, Koncesja na roboty budowlane jako forma partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) w świetle nowych regulacji prawnych, [w:] Rozważania nad problemami współczesnych społeczeństw demokratycznych, Płock 2010, wyd. Novum, s. 119–136.  
 3. E. Hadrowicz, Problemy reprezentacji lokalnych jednostek samorządowych w polskim systemie prawnym, [w:] R. Kania (red.), Samorząd gminny. Zagadnienia prawne i organizacyjne, Płock 2012, wyd. Novum, s. 95–116.  
 4. E. Hadrowicz, Implikacje prawne wokół instytucji nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego – cz. I, [w:] R. Kania (red.), Samorząd Terytorialny. Doświadczenia i Perspektywy, Płock 2016, wyd. Novum, s. 175–192.  
 5. E. Hadrowicz, Implikacje prawne wokół instytucji nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego – cz. II, [w:] R. Kania (red.), Samorząd Terytorialny. Doświadczenia i Perspektywy,  Płock 2016, wyd. Novum, s. 193–217.  
 6. E. Hadrowicz, [w:] Opracowanie zbiorowe (Zespół Kancelarii Prawnej Juris), Dialog społeczno-gospodarczy. Instytucje w krajach UE, Grodzisk Mazowiecki 2017, wyd. Akademia Liderów Fundacja dr Bogusława Federa, s. 49.  
 7. E. Hadrowicz, Implikacje prawne wokół statusu sołectwa w kontekście podmiotowości prawnej gminy. Dylematy i wyzwania, [w:] A. Gołębiewska, P. Zientarski (red.), Sołectwo - Studium Prawnoustrojowe, Warszawa 2017, wyd. Kancelaria Senatu, s. 47–69 – Rozdział IV.   
 8. E. Hadrowicz (ed.), Entrepreneurs' law in the era of the covid-19 pandemic - problems and challenges, Wydanictwo Springer 2023 (w druku: Wstęp; Rozdział I) 

 

ROZPRAWY, ARTYKUŁY, OPINIE   

 1. E. Hadrowicz, Co z karami pieniężnymi, Nowe Życie Gospodarcze z dnia 13 lutego 2009 r., s. 24–25.  
 2. E. Hadrowicz,  Prawa i obowiązki gminy we wspólnocie mieszkaniowej, Samorząd Terytorialny Nr 10/2009, s. 40–47.  
 3. E. Hadrowicz, Ułomne osoby prawne w prawie francuskim, Prawo Europejskie w Praktyce Nr 2/2010, s. 103–111.  
 4. E. Hadrowicz, Ułomne osoby prawne w prawie niemieckim, Prawo Europejskie w Praktyce Nr 3/2010, s. 103–110.  
 5. E. Hadrowicz, Ułomne osoby prawne w prawie angielskim, Prawo Europejskie w Praktyce Nr 4/2010, s. 85–90.  
 6. E. Hadrowicz, Stowarzyszenie zwykłe jako ułomna osoba prawna w świetle regulacji polskiego systemu prawnego, Prawo Europejskie w Praktyce Nr 5/2010, s. 95–103. 
 7. E. Hadrowicz, Instytucja Skarbu Państwa w świetle regulacji prawnych w Europie i w Polsce, Prawo Europejskie w Praktyce Nr 9/2010, s. 99–107.  
 8. E. Hadrowicz,  Prawne aspekty funkcjonowania stowarzyszeń zwykłych, Prawo Europejskie w Praktyce Nr 10/2010, s. 101–107.  
 9. E. Hadrowicz, Reprezentacja powiatu – instytucja wymagająca zmian? –  Samorząd Terytorialny Nr 10/2010, s. 22–28.  
 10. E. Hadrowicz, Konstrukcja instytucji samorządu terytorialnego w świetle uregulowań prawa polskiego, Zeszyty Naukowe SWPW 2010 r., vol. 48, s. 207–231.  
 11. E. Hadrowicz, Problematyka jednostek organizacyjnych kościołów i związków wyznaniowych jako odrębnej kategorii osób prawnych, Prawo Europejskie w Praktyce Nr 2/2011, s. 97–102.  
 12. E. Hadrowicz, Nowe zmiany w zakresie organizacji sektora finans6w publicznych. Wybrane aspekty prawne, Samorząd Terytorialny Nr 5/2011, s. 66 –73.  
 13. Edyta Hadrowicz, Czym jest informacja publiczna?, Prawo Europejskie w Praktyce, Nr 12/ 2011, s. 84–91.  
 14. E. Hadrowicz, Stanowienie prawa miejscowego, Prawo Europejskie w Praktyce Nr 1/ 2012, s. 40–43.  
 15. E. Hadrowicz, Reprezentacja spółki cywilnej w świetle jej charakteru prawnego, Prawo Europejskie w Praktyce Nr 2/ 2012, s. 89–93.  
 16. E. Hadrowicz, Jednomandatowe okręgi wyborcze, czyli elekcja gminnych władz samorządowych na nowych zasadach, Samorząd Terytorialny Nr 10/2014, s. 51–59.  
 17. E. Hadrowicz, Odpowiedzialność członków stowarzyszeń zwykłych za zobowiązania względem osób trzecich http://lublin.ngo.pl/files/wiadomosci.ngo.pl/public/rafal_pomoc_spol/Odpowiedzialnosc_czlonko   w_stowarzyszen_zwyklych.pdf 
 18. E. Hadrowicz, Nowa konstrukcja stowarzyszenia zwykłego w świetle zmian legislacyjnych. Próba dyferencjacji – cz. I, Monitor Prawniczy Nr 18/2016, s. 971–980.  
 19. E. Hadrowicz, Nowa konstrukcja stowarzyszenia zwykłego w świetle zmian legislacyjnych. Próba dyferencjacji – cz. II, Monitor Prawniczy Nr 20/2016, s. 1030–1037.  
 20. E. Hadrowicz, Szczególne zasady reprezentacji stowarzyszenia w zakresie umów oraz sporów między stowarzyszeniem a członkiem zarządu (art. 11 ust. 4 PrStow), Monitor Prawniczy Nr 8/2017, s. 416–426.  
 21. E. Hadrowicz, Przekształcenie stowarzyszenia zwykłego w stowarzyszenie według znowelizowanej ustawy – Prawo o stowarzyszeniach, Monitor Prawniczy Nr 15/2017, s. 809– 819. 
 22. E. Hadrowicz, Nowa konstrukcja prawna stowarzyszenia zwykłego w nowelizacji ustawy – Prawo o stowarzyszeniach,   https://wiedza3g.pl/aktualnosci/item/1640-nowa-konstrukcja-prawna-stowarzyszeniazwyklego-w-nowelizacji-ustawy-%E2%80%93-prawo-o-stowarzyszeniach-z-2015-r/1640nowa-konstrukcja-prawna-stowarzyszenia-zwyklego-w-nowelizacji-ustawy-%E2%80%93prawo-o-stowarzyszeniach-z-2015-r.html?start=2 
 23. E. Hadrowicz, Dialog społeczny i obywatelski,  https://wiedza3g.pl/aktualnosci/item/3660-dialog-spoleczny-i-obywatelski.html  
 24. E. Hadrowicz, Nie taka straszna odpowiedzialność członków stowarzyszeń zwykłych, https://publicystyka.ngo.pl/nie-taka-straszna-odpowiedzialnosc-czlonkow-stowarzyszenzwyklych 
 25. E. Hadrowicz, Odpowiedzialność członków zarządu w stowarzyszeniu rejestrowym. Postulaty de lege ferenda, Monitor Prawniczy Nr 5/2018, s. 252–260.  
 26. E. Hadrowicz, Odpowiedzialność osób trzecich za zobowiązania podatkowe stowarzyszenia zwykłego w świetle znowelizowanego mocą ustawy z 25.9.2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw przepisu art. 116a Ordynacji podatkowej, Monitor Podatkowy Nr 5/2018, s. 18–26.  
 27. E. Hadrowicz, Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania podatkowe stowarzyszenia zwykłego w świetle znowelizowanego art. 116a Ordynacji podatkowej, Monitor Podatkowy Nr12/2018, s. 23–27.  
 28. E. Hadrowicz, Jaki status prawny sołectwa, Gazeta Sołecka Nr 2 (314)/2019, s. 4–5.  
 29. E. Hadrowicz, Odpowiedzialność członka (członków) za zobowiązania podatkowe stowarzyszenia zwykłego w świetle znowelizowanego art. 116a Ordynacji podatkowej, Monitor Podatkowy Nr 2/2019, s.19–23.  
 30. E. Hadrowicz, Status prawny sołectwa, Gazeta Sołecka Nr 6/2019.    
 31. E. Hadrowicz, Konsekwencje naruszenia zasad reprezentacji stowarzyszenia w umowach i sporach z członkami zarządu, Studia Prawa Prywatnego Nr 1/2021, s. 37-55. 
 32. E. Hadrowicz, Pactum de non petendo a kompetencja zaskarżalności roszczenia, Studia Prawa Prywatnego Nr 1/2022. 
 33. E. Hadrowicz, Skutki prawne pozytywnej uchwały absolutoryjnej dla członka zarządu stowarzyszenia rejestrowego, Studia Prawa Prywatnego Nr 2/2022, s. 35-59. 
 34. E. Hadrowicz, Transparentność w arbitrażu inwestycyjnym a dostęp osób trzecich do informacji o rozstrzygnięciach i dokumentach, Monitor Prawniczy Nr 1/2023, s. 37-43. 
 35. E. Hadrowicz, Ratio legis naturalnego charakteru pactum de non petendo, Przegląd Sądowy Nr 4/2023, s. 21-39 

 

RECENZJE

 1. E. Hadrowicz, Recenzja książki A. Bosiackiego – Od naturalizmu do etatyzmu. Doktryny samorządu terytorialnego Drugiej Rzeczpospolitej 1918 - 1939, Samorząd Terytorialny Nr 3/2009, s. 84 –87.    
 2. Projekt dot. Dialogu społecznego i obywatelskiego na tle rozwiązań w  krajach UE, 2017: „Opracowanie wniosków i recenzji do materiału z badania dialogu społecznego i obywatelskiego”, na zlecenie Kancelarii Juris sp. z o. o., ul. Wiejska 12a, 00-490 Warszawa. 

 

GLOSY

 1. E. Hadrowicz, Zdolność sądowa stowarzyszenia zwykłego w postępowaniu cywilnym- glosa, Monitor Prawniczy Nr 9/2016, s. 490–494.  
 2. E. Hadrowicz, Żądanie przez członka stowarzyszenia ustalenia nieistnienia uchwały organu stowarzyszenia niedotyczącej jego stosunku członkostwa – glosa, Monitor Prawniczy Nr 1/2017, s. 47–56.  
 3. E. Hadrowicz, Charakter prawny odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki z o.o. na podstawie art. 299 KSH - glosa, Monitor Prawniczy Nr 10/2018, s. 554–559. 
 4. E. Hadrowicz, Przekształcenie spółki handlowej w inną spółkę handlową a klauzula wykonalności - glosa, Monitor Prawniczy Nr 1/2019, s. 50–56.
 5. E. Hadrowicz, Zdolność sądowa a reprezentacja stowarzyszenia zwykłego przez jego przedstawiciela - glosa na postanowienie NSA z 8.9.2017r., I OSK 2274/15, Monitor Prawniczy Nr 1/2020, s. 52-56.    
 6. E. Hadrowicz, Charakter prawny uchwały o udzieleniu absolutorium oraz jej skutki prawne dla członka zarządu spółki z o.o., Monitor Prawniczy Nr 15/2021, s. 818-827.  

 

WYGŁOSZENIE REFERATÓW NA MIĘDZYNARODOWYCH I KRAJOWYCH KONFERENCJACH TEMATYCZNYCH

 

MIĘDZYNARODOWE I KRAJOWE KONFERENCJE TEMATYCZNE

 1. SWPW w Płocku, dnia 19 stycznia 2011r.  Międzynarodowa Sesja Naukowa nt. ,,Dostęp do informacji publicznej - wymiar praktyczny w jednostkach samorządu terytorialnego” – Referat nt. ,,Powrót do idei Prokuratorii Generalnej”.  
 2. SWPW w Płocku, dnia 27 lutego 2013 r. Konferencja naukowa nt. „Młodzieżowe rady miast i gmin – organizacja i działanie”, Koło naukowe „Ius Publica” – Referat nt. ,,Implikacje prawne wokół reprezentacji gminy”.  
 3. SWPW w Płocku, dnia 12 stycznia 2016 r. Konferencja naukowa nt. ,,(Nie) równi w zatrudnieniu”, Koło naukowe „Ius Publica”– Referat nt. ,,Zmiany legislacyjne w zakresie Prawa o stowarzyszeniach. Próba dyferencjacji w kontekście problematyki osób niepełnosprawnych”.  
 4. SWPW w Płocku, dnia 1 czerwca 2016 r.   Konferencja naukowa nt. ,,Funkcjonowanie stowarzyszeń i stowarzyszeń zwykłych w świetle zmian legislacyjnych. Dylematy i wyzwania” - Referat nt. ,,Legislacyjno – prawne konotacje wokół konstrukcji stowarzyszeń zwykłych w Polsce”.  
 5. Senat RP, Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, 14.06.2016 r.   Konferencja nt. „Fundusz sołecki – i co jeszcze dla aktywizacji lokalnej” - Referat nt. ,,Zmiany nowelizacyjne w zakresie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach. Próba dyferencjacji”  
 6. Senat RP, Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, 31.01.2017 r.  Konferencja nt. „Kierunki zmian statusu prawnego sołectwa” - Referat nt. ,,Implikacje prawne wokół statusu sołectwa w kontekście podmiotowości prawnej gminy”.  
 7. Senat RP, Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, 19.06.2017 r.  Konferencja nt. „Aktywne sołectwa – obywatelskie społeczeństwo” -  Referat nt. ,,Wnioski płynące z konferencji pt. „Kierunki zmian statusu prawnego sołectw (31.1.2017)” - senator Piotr Zientarski, przewodniczący Senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, dr Edyta Hadrowicz  
 8. Senat RP, Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, 19.06.2019 r.  Konferencja nt. Senat RP, dnia 19 czerwca 2019 r. ,,Jak uwolnić potencjał wsi?” wytępienie podczas dyskusji merytorycznej w zakresie wzmocnienia statusu prawnego sołectwa.   
 9. Collegium Humanum w Warszawie, Instytut Prawa i Administracji, Wygłoszenie referatu wprowadzającego oraz podsumowanie Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Prawo przedsiębiorców w dobie pandemii Covid-19 – problemy i wyzwania”, dnia 4 czerwca 2022 r. 

 

SZKOLENIA

 1. Wojewódzki Urząd Pracy w Płocku, Centrum ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Płocka, 29.02.2016 r. Szkolenie nt. ,,Zmiany legislacyjne w zakresie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach”   
 2. Łódź, Uniwersytet Łódzki, Ogólnopolskie Szkolenia Jesienne ELSA Poland, 12-14.10.2018 r. Szkolenie nt. ,,Prawo o stowarzyszeniach”   
 3. Warszawa, Politechnika Warszawska, Ogólnopolski Zjazd Szkoleniowy ESN Polska i ELSA Poland, 13-15.12.2018 r.
 4. Szkolenie nt. ,,Prawne aspekty w zakresie tworzenia i funkcjonowania form stowarzyszeniowych w Polsce”.  

 

INNE  

 1. Posiedzenie Zespołu ds. Rozwiązań Finansowych i Prawnych w zakresie  Działalności Społecznej i Obywatelskiej (Kancelaria Prezydenta RP, dnia 12 lutego 2014 r.), na którym wygłosiłam referat nt. ,,Prezentacja badań dotyczących tworzenia i funkcjonowania stowarzyszeń zwykłych”. Badania te przełożyły się na konkretne rozwiązania normatywne w zakresie nowelizacji ustawy – Prawo o stowarzyszeniach z 2015 r.   
 2. Sprawozdanie Stenograficzne z 84. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 stycznia 2015 r. - Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o stowarzyszeniach, Sejm RP, kadencja VII  -  s. 77; http://orka2.sejm.gov.pl/StenoInter7.nsf/0/B77DC6977902581EC1257DCE00676F62/%24File/84_b_ ksiazka_bis.pdf  
 3. Warszawa, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, dnia 18 stycznia 2017 r. - wystąpienie podczas którego przedstawiłam uwagi dotyczące rozwiązań normatywnych w zakresie rządowego projektu ustawy o Narodowym Instytucie Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (druk nr 1713).  
 4. Seminarium eksperckie u Rzecznika Praw Obywatelskich nt. „Relacje Rząd - III Sektor. Praktyczne wymiary realizacji wolności zrzeszania się”, dnia 2 marca 2017 r., Warszawa, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich - przedstawiłam uwagi dotyczące rozwiązań normatywnych w zakresie rządowego projektu ustawy o Narodowym Instytucie Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (druk nr 1713).  
 5. Senat RP, Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (90), z dnia 20 września 2017 r. - wystąpienie podczas którego przedstawiłam uwagi dot. rządowego projektu ustawy o Narodowym Instytucie Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (druk nr 1713).  
 6. Senat RP, Zapis Stenograficzny, Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (90.) w dniu 20 września 2017 r., Rozpatrzenie ustawy o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (druk senacki nr 588, druki sejmowe nr 1713 i 1743, 1743-A), s. 20. https://www.senat.gov.pl/download/gfx/senat/pl/.../stenogram/090rpss_egz_2.pdf   

 

UDZIAŁ W KOMITETACH ORGANIZACYJNYCH MIĘDZYNARODOWYCH I KRAJOWYCH SESJI ORAZ ORGANIZOWANIE KONFERENCJI NAUKOWYCH  

 1. Sesja naukowa o zasięgu międzynarodowym nt. ,,Dostęp do informacji publicznej – wymiar praktyczny w jednostkach samorządu terytorialnego" (SWPW w Płocku – Płock, dnia 19 stycznia 2011 r.) - współorganizowanie; 
 2. Konferencja naukowa nt. ,,Europejskie prawo administracyjne w praktyce polskiej”, (Koło naukowe „Ius Publica” SWPW  – Płock, dnia 6 maja 2011 r.) -współorganizowanie; 
 3. Konferencja naukowa nt. „Młodzieżowe rady miast i gmin – organizacja i działanie”, (Koło naukowe „Ius Publica” SWPW  – Płock, dnia 27 luty 2013 r.) - współorganizowanie;
 4. Konferencja naukowa nt. ,,(Nie) równi w zatrudnieniu” (Koło naukowe „Ius Publica” SWPW  – Płock, dnia 12 stycznia 2016 r.) - współorganizowanie;
 5. Konferencja naukowa nt. ,,Funkcjonowanie stowarzyszeń i stowarzyszeń zwykłych w świetle zmian legislacyjnych. Dylematy i wyzwania” (Koło naukowe „Ius Publica” SWPW w Płocku  – Płock, dnia 12 stycznia 2016 r.) - współorganizowanie.
 6. Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. „Prawo przedsiębiorców w dobie pandemii Covid-19 – problemy i wyzwania” – Warszawa, dnia 27 maja 2022 r.  - organizowanie 

 

WYWIADY, PRASA, EKSPERTYZY, OPINIE PRAWNE 

 1. Potrzebna wizja stowarzyszeń zwykłych http://lodzkie.ngo.pl/wiadomosc/973076.html  
 2. Sprawozdanie Stenograficzne z 84. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 stycznia 2015 r. - Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o stowarzyszeniach, Sejm RP, kadencja VII  -  s. 77.http://orka2.sejm.gov.pl/StenoInter7.nsf/0/B77DC6977902581EC1257DCE00676F62/%24Fil e/84_b_ksiazka_bis.pdf  
 3. Stowarzyszenia. Projekt bez konsultacji? Bzdura! http://radypozytku.ngo.pl/wiadomosc/1628598.html  
 4. Nowelizacja Prawa o stowarzyszeniach w porę http://eu.ngo.pl/wiadomosc/1887531.html  
 5. Hadrowicz: Stowarzyszenia zwykłe były skazane na infamię! cz. Ihttp://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1894863.html  
 6. Stowarzyszenie zwykłe zyskuje. Pytamy: co? cz. II http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1894878.html  
 7. Rozmowa o nowej konstrukcji prawnej stowarzyszenia zwykłego z doktor Edytą Hadrowicz https://dziennikplocki.pl/?p=234026   
 8. O majątkowych zobowiązaniach stowarzyszeń zwykłych opowiada doktor Edyta Hadrowicz https://dziennikplocki.pl/?p=236961  
 9. Jeszcze raz o zdejmowaniu gorsetu ze stowarzyszeń http://www.gazetasolecka.pl/slider/424-jeszcze-raz-o-zdejmowaniu-gorsetu-ze-stowarzyszen  
 10. Wydarzenia Senatu RP https://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,8813,wreczono-nagrody-soltysom-roku-2015.html  
 11. Konferencja ,,Fundusz sołecki - i co jeszcze dla aktywizacji lokalnej" - 14.06.2016 r. http://av8.senat.pl/9konfKSTAP1606141  
 12. Wchodzi w życie nowelizacja stowarzyszeń. Mamy to! http://wroclaw.ngo.pl/wiadomosc/1916067.html  
 13. Opinia prawna w przedmiocie dotyczącym niektórych aspektów ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1923) https://ofop.eu/aktualnosci/interwencja-ofop-ws-petycji-stowarzyszenia-interesu-spolecznegowieczyste-dot-ustawy-pra http://asocjacje.org/blog/petycja-ws-ustawy-o-stowarzyszeniach-rozpatrzona-w-sejmie/  
 14. Reprezentacja i prowadzenie spraw stowarzyszenia zwykłego. Rozmowa z doktor Edytą Hadrowicz https://dziennikplocki.pl/?p=241072  
 15. Doktor Edyta Hadrowicz tym razem o stowarzyszeniach rejestrowanych https://dziennikplocki.pl/?p=246494  
 16. Jak wyglądają, a jak powinny wyglądać relacje trzeciego sektora z rządem? Dyskusja  z przedstawicielami organizacji pozarządowych https://www.rpo.gov.pl/pl/content/seminarium-relacje-rzad-iii-sektor-praktyczne-wymiaryrealizacji-wolnosci-zrzeszania-sie  
 17. Wydarzenia Senatu RP: Konferencja „Kierunki zmian statusu prawnego sołectwa” https://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,9410,konferencja-kierunki-zmian-statusu-prawnegosolectwa.html  https://www.nist.gov.pl/wydarzenia/konferencja-pt--kierunki-zmian-statusu-prawnegosolectwa,493.html?mobile=1  
 18. Relacja z konferencji „Kierunki zmian statusu prawnego sołectwa” na łamach "Gazety Sołeckiej" cz.2 http://kss.org.pl/2-uncategorised/251-relacja-z-konferencji-kierunki-zmian-statusu-prawnegosolectwa-na-lamach-gazety-soleckiej-cz-2  
 19. Wydarzenia Senatu RP https://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,9813,gala-konkursu-soltys-roku-2016.html  
 20. Wydarzenia Senatu RP: Konferencja „Aktywne sołectwa – obywatelskie społeczeństwo” - 19.06.2017 r. http://av8.senat.pl/9konfKSTAPKRRW1706191  
 21. Senat RP zapis stenograficzny. Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (90.) z dnia 20 września 2017 r. Rozpatrzenie ustawy o Narodowym Instytucie 
 22. Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (druk senacki nr  588, druki sejmowe nr  1713 i 1743, 1743-A), s.  19 - 20. https://www.senat.gov.pl/prace/komisje-senackie/posiedzenia,158,1,7322,komisja-rodzinypolityki-senioralnej-i-spolecznej.html http://av8.senat.pl/9KRPSS902  
 23. ,,Lex Waluś” autorstwa MSWiA uderzy w NGO-sy? Te biją na alarm http://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/569057,lex-walus-uderzy-w-ngo-sy-tebija-na-alarm.html  
 24. „Lex Waluś" uderzy w trzeci sektor? https://www.forbes.pl/wiadomosci/zbiorki-publiczne-zmiany-w-prawie/x3e5h74  
 25. Wykorzystają walkę z neonazistami do uderzenia w zwykłych obywateli? Kontrowersyjna ustawa MSWiA https://crowdmedia.pl/wykorzystaja-walke-z-neonazistami-do-uderzenia-w-zwyklychobywateli-kontrowersyjna-ustawa-mswia/   

o kancelarii

Dlaczego kancelaria Prof. Edyty Hadrowicz

 • 01

  Konsultacje prawne

  Oferujemy elastyczne konsultacje prawne: ustne, pisemne, czy elektroniczne, zapewniając wygodę, oszczędność czasu i profesjonalizm dopasowany do potrzeb Klienta.

 • 02

  Sporządzenia pism procesowych

  Tworzymy wysokiej jakości pisma procesowe, w tym pozwy, wnioski, skargi, apelacje i skargi kasacyjne, zapewniając profesjonalne wsparcie na każdym etapie postępowania sądowego.

 • 03

  Bieżąca obsługa prawna

  Oferujemy kompleksową obsługę prawną dla podmiotów gospodarczych, spółek, stowarzyszeń i fundacji, dostosowaną do indywidualnych potrzeb, gwarantując pewność i stabilność działania.

kontakt z nami

Napisz do Kancelarii