KONTAKT Z KANCELARIĄ +48 667 045 017

Sporządzenia analiz, opinii prawnych, ekspertyz

Największym atutem naszej Kancelarii jest wiedzą ekspercka poparta stopniem naukowym doktora habilitowanego nauk prawnych. Pozwala to na sporządzanie w jasny i przystępny sposób opinii oraz ekspertyz.

Legislacja

W obszarze legislacji, kancelaria zajmuje się projektowaniem aktów prawnych oraz opiniowaniem zarówno projektów, jak i obowiązujących aktów prawnych. Ponadto, oferujemy usługi związane z oceną jakości i spójności legislacji.

Prawo cywilne i prawo umów

Prawo cywilne i prawo umów to szeroki zakres usług, obejmujący doradztwo prawne, prowadzenie postępowań sądowych o zapłatę, postępowania odszkodowawcze i zadośćuczynienie.

Prawo spółek

Kancelaria oferuje doradztwo prawne w zakresie formy prowadzenia działalności gospodarczej, prowadzenie postępowań rejestrowych, sporządzanie projektów umów spółek, statutów i uchwał organów osób prawnych.

Prawo pracy

Prowadzenie sporów przed sądami pracy, sporządzenie projektów umów o pracę, przygotowywanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania i innych podobnych dokumentów, dochodzenie odszkodowań z tytułu nieuzasadnionego rozwiązania stosunku pracy, z tytułu mobbingu oraz innych świadczeń z tytułu stosunku pracy.

Prawo zamówień publicznych

Doradztwo prawne przy przygotowaniu ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, sporządzanie projektów umów konsorcjów, umów z podwykonawcami i innymi podmiotami, pomoc prawna podczas realizacji umów o zamówienie publiczne, sporządzenie odwołań, przystąpień do postępowań odwoławczych, sprzeciwów, opozycji i skarg, prowadzenie postępowań przed Krajową Izbą Odwoławczą i przed sądami.

Nieruchomości i proces budowlany

Przygotowywanie i negocjowanie umów nabycia nieruchomości, umów najmu i dzierżawy, reprezentacja w postępowaniach dotyczących warunków zabudowy, pozwolenia na budowę i decyzji środowiskowych...

Fundacje i stowarzyszenia

Nasza Kancelaria Prawna oferuje wsparcie dla fundacji i stowarzyszeń, obejmujące doradztwo prawne, prowadzenie postępowań rejestrowych, sporządzanie statutów i uchwał, bieżącą obsługę prawną, doradztwo w uzyskaniu statusu OPP, reprezentację w sporach oraz likwidacji.

Prawo administracyjne

Prowadzenie wszelkiego typu postępowań przed organami administracji rządowej i samorządowej, w tym przede wszystkim przed organami samorządu terytorialnego, nadzoru budowlanego, ochrony środowiska, UOKiKiem i innymi organami regulacyjnymi